எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!

DA ARREAR FOR THE MONTH OF JANUARY TO APRIL STEPS IN E -PAYROLL

Wednesday, May 22, 2019
DA ARREAR STEPS

Step 1 : Go to DDO login ................. DA Arrear....................... DA Setup.

Step 2 : Select the Bill and No of months (4- JANUARY,FEBRUARY,MARCH,APRIL )and click Save.

Step 3 : Then Go to Accountant login ............. DA Arrear ................. Entry

Step 4 : Select the Bill and click View button. No of employees present in that particular bill will be listed as below.

Step 5 : In the above list Due and Drawn amount is editable

Step 6 : We can increase or decrease Due and Drawn amount upto Rs.100. If that amount exceeds 100 then following message will be shown. Then select the employees in the list by clicking the check box and click Submit button.

Step 7 : Go to DA Arrear  Forward. Selected Employees list will be shown here. Then select the employees and click the Forward to DDO button.

Step 8 : Then Go to DDO login  DA Arrear  Approval. Employees list will be shown as below and select the employees and click Approve button.

Step 9 : Then Go to Accountant login  DA Arrear  Report. Report Page will be shown as below.Enfacementslip will be shown as below in Report.Schedule will be shown as below

Step 10 : Go to DA Arrear  click Outer. Select Bill  And Generate Report. Outer Report will be shown as below.

Step 11 : Go to DA Arrear  Click ECS. Select the Bill and Enter Bill No and double click the Generate Report. Then Download the SES file.

No comments:

Post a Comment

எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!

 

Sidebar One